SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 đợt 2

Hoạt động Sở Ngoại vụ - Đăng ngày: 10/09/2023

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023; Thông báo số 57/TB-SNV ngày 22/8/2023 của Sở Nội vụ về iệc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023; Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên thông báo kế hoạch thi tuyển công chức như sau: 

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo cần tuyển: 01 chỉ tiêu, trong đó:

- Vị trí Theo dõi công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài): 01 chỉ tiêu. Chuyên ngành đào tạo cần tuyển: Đại học trở lên một trong các ngành Luật quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Đông phương học, Ngôn ngữ Anh, Trung quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học.

2. Về điều kiện và tiêu chuẩn, phiếu đăng ký dự tuyển và ưu tiên trong tuyển dụng công chức

2.1. Người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

 - Đủ từ 18 tuổi trở lên.

 - Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

 - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

 - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không đảm bảo một trong các điều kiện nêu trên.

 - Không cư trú tại Việt Nam.

 - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt nuộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Người đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Phú Yên.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ phải có bản sao (công chứng) các hồ sơ chứng minh kèm theo.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển là công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khối Đảng, Đoàn thể và Khối Nhà nước; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết kết quả tuyển dụng

Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cơ quan kiểm tra nếu không đủ diều kiện dự tuyển theo quy định hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định hoặc ghi không đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì không tiếp nhận; không phân biệt loại hình đào tạo trong quá trình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

3.2 Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh trong giờ hành chính, từ ngày 22/8/2023 đến 17h00 ngày 20/9/2023. Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính, thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu chính.

3.3 .Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên (địa chỉ 07 Độc Lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

 4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

 - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 5. Hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển công chức

5.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên máy vi tính, gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Theo trình độ Bậc 03 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Miễn phần thi ngoại ngữ tiếng Anh đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thi vòng 1; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

6. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức; Trường hợp hủy kết quả trúng tuyển và bổ sung người trúng tuyển

6.1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định người trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển lấy theo thứ tự xếp loại: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình.

+ Người dự tuyển có trình độ cao hơn về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển nhiều hơn.

          - Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

6.2. Trường hợp hủy kết quả trúng tuyển

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì hoặc đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí dự tuyển trpwr lên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

6.3. Trường hợp bổ sung người trúng tuyển

Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển  có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì áp dụng theo điểm 6.1 nêu trên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi và kinh phí

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng sẽ tổng hợp số lượng người đăng ký dự tuyển và căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức để thông báo thu lệ phí dự tuyển theo quy định.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ Phú Yên (https://sonoivu.phuyen.gov.vn) để kịp thời cập nhập các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở (điện thoại 02573.686456) để được hướng dẫn                                                                                                                                                                                                                      LeVi


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập