SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lãnh sự, Người Việt Nam ở nước ngoài và Biên giới biển đảo - Đăng ngày: 17/12/2023

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, thời gian qua Phú Yên tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm hướng đến thu hút các nguồn lực cho sự phát triển về mọi mặt của địa phương. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những vấn đề rất được quan tâm                                                     

            Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận quan trọng trong công tác tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Là lực lượng có vai trò lớn trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta; đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Xuất phát từ tầm quan trọng của Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quá trình thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam nói chung và với tỉnh Phú Yên nói riêng đối với các đối tác nước ngoài trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh,…và thực hiện theo sự chỉ đạo chung của Đảng ta về công tác đối ngoại, UBND tỉnh Phú Yên đã triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 01/6/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

            1. Đánh giá chung về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Theo thống kê sơ bộ, cộng đồng người Phú Yên ở nước ngoài hiện khoảng trên 25.000 người, sinh sống trên 35 nước trên thế giới. Nước đông nhất là Mỹ khoảng 5.000 người, Úc khoảng 1.000 người, còn lại là Canada, Đức, Pháp, Bắc Âu và các nước khác. Ở mỗi nước, bà con kiều bào tập trung thành lập Hội đồng hương Phú Yên tương trợ lẫn nhau, ổn định cuộc sống và góp phần giúp đỡ quê hương. Nổi bật nhất là Hội đồng hương Phú Yên tại Mỹ có khoảng 800 người, Hội Ái hữu Phú Yên tại Úc có khoảng 80 người. Những năm gần đây, cộng đồng người Phú Yên ở nước ngoài có nhiều người trẻ xuất sắc, có đóng góp ở nhiều lĩnh vực nhất là về khoa học kỹ thuật như giáo sư Phan Thành Nam (Đại học Ludwig Maximilian - Munich, Đức) - nhà toán học Việt Nam đầu tiên được nhận toán học trẻ EMS của Hội Toán học châu Âu, Tiến sĩ Lê Ngọc Trẫm, làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay đã được nâng cao, phát huy vai trò là một trong những nội dung trọng tâm của công tác đối ngoại; kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực các hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; sự thành lập Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Phú Yên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong những năm qua luôn tích cực trong việc vận động, kết nối bà con tăng cường sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phục vụ sự phát triển của tỉnh nhà. Đại đa số người Phú Yên ở nước ngoài có tình cảm gắn bó quê hương đất nước, xác định rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa, duy trì tiếng Việt trong lòng xã hội sở tại; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân tương ái của người Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thiên tai, hoạn nạn, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và xây dựng công trình phúc lợi xã hội…

Tuy nhiên, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn như: việc thu hút nguồn lực của các chuyên gia, tri thức người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài nói chung tại tỉnh còn nhiều bất cập, hạn chế; công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách có liên quan chưa sâu sát, kịp thời; công tác vận động kiều bào tham gia các dự án đầu tư, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa thực sự hiệu quả..

2. Một số giải pháp cụ thể đối với công tác người Viêt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2021-2026

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh, đồng thời nhằm phát huy những yếu tố tích cực công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới, công tác người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong giai đoạn 2021-2026 cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đến với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, cụ thể là Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026.

Hai là, nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài đến với cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân toàn tỉnh. Cần thực sự coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng trong xây dựng, triển khai các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng – an ninh,… của tỉnh Phú Yên. Từ đó, trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần có những cơ chế, chính sách thuận lợi giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, những cơ chế thuận lợi đó là cơ sở thu hút được các nguồn lực chuyên gia, tri thức người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương Phú Yên.

Ba là, tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động xây dựng cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người Việt Nam ở nước ngoài. Cần chủ động và kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên trì vận động số kiều bào còn có định kiến yên tâm hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương Phú Yên.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với các cơ quan, ban ngành tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh khi trao đổi, tiếp xúc đề nghị chính quyền các quốc gia, vùng lãnh thổ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở nước sở tại; tham gia và thực hiện nghiêm các cơ chế hợp tác trên lĩnh vực an ninh, tư pháp, bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh, nhận con nuôi và kết hôn với người nước ngoài…; thông qua thân nhân để cập nhật tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào ở nước sở tại, kịp thời báo cáo, đề xuất, thực hiện hỗ trợ, bảo hộ công dân khi cần thiết; giáo dục định hướng, tư vấn và cung cấp thông tin cho người Việt trước khi ra nước ngoài.

Năm là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài; trong đó, chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp ở nước sở tại theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tóm lại, thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, Phú Yên đã chủ động tăng cường các hoạt động đối ngoại, trong đó công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nội dung được quan tâm sâu sắc nhằm tạo được những kết nối cho công tác ngoại giao, đồng thời phát huy được vai trò tích cực của lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác quảng bá thông tin về vùng đất, con người Phú Yên. Đẩy mạnh hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Yên là công tác tạo nguồn lực thu hút các yếu tố bên ngoài nhằm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong tình hình mới hiện nay.

                                                                                                                                                                                                     Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập