SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Giới thiệu về Luật quốc tế và Nghị định 64 về Thỏa thuận quốc tế

Đối ngoại Việt Nam - Đăng ngày: 31/12/2021

Ngày 30/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. Nghị định gồm 5 chương, 19 điều theo đó quy định “Thỏa thuận quốc tế được thể hiện bằng văn bản, nêu ý định hợp tác thông qua các hoạt động cụ thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc đó. Thỏa thuận quốc tế phải có những nội dung chủ yếu”. Nội dung của thỏa thuận quốc tế phải thể hiện thỏa thuận quốc tế đó không có giá trị ràng buộc về pháp lý. Tại điều 15 quy định “Đơn vị đầu mối về hợp tác quốc tế thuộc bộ, cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh tiếp nhận báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc, tổng hợp xây dựng báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác thỏa thuận quốc tế”.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, đáp ứng yêu cầu quản lý về ký kết và thực hiện các Thỏa thuận quốc tế của các địa phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Nghị định được xây dựng nhằm cụ thể hóa việc thi hành khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23 của Luật Thỏa thuận quốc tế được Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2020. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, đáp ứng yêu cầu quản lý về ký kết và thực hiện các Thỏa thuận quốc tế của các địa phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế giữa các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng gia tăng, đòi hỏi những yêu cầu quản lý phù hợp. Với những quy định cụ thể của Nghị định 64, công tác quản lý việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới tiếp tục được hoàn thiện, ngày càng bài bản, tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của địa phương đồng thời đảm bảo nguyên tắc thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại theo các qui định hiện hành.

Hoàng Thịnh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
  • Quảng bá tỉnh Phú Yên tại Pháp - Italia
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập