SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ YÊN
NỔI BẬT:
Trình cấp phép sử dụng thẻ ABTC

Thủ tục hành chính - Đăng ngày: 26/12/2018

Từ năm 2017 thành  Sở Ngoại vụ Phú Yên, công tác cấp thẻ APEC  là một lĩnh vực đạt nhiều kết quả. Việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC được thực hiện theo các quy định tại các văn bản: Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đối với các doanh nhân APEC tỉnh Phú Yên, ngoài thực hiện theo các quy định trên thì còn theo quy định tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên.

          - Các trường hợp được xét cấp thẻ ABTC được quy định tại Điều 6, Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg, nếu muốn đề nghị cấp mới thẻ ABTC (cấp lần đầu, cấp lại khi thẻ hết hạn) thì hồ sơ thủ tục gồm có:

  • 1 tờ khai đề nghị cấp, cấp lại thẻ APEC (ABTC) (mẫu X05), có xác nhận và giáp lai ảnh của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân.
  • 2 ảnh cỡ 3cm x 4cm, mới chụp, phông nền màu trắng, đầu để trần, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu (1 ảnh dán vào tờ khai, 1 ảnh để rời)
  • Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền.

Để được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC bằng văn bản, cá nhân/tổ chức phải nộp hồ sơ đến Sở Ngoại vụ thẩm định, xem xét.

          Doanh nhân đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Đối ngoại Phú Yên 2023
  • Bản tin đối ngoại quý 3 2019
  • Tọa đàm Trao quyền năng cho phụ nữ với bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP. Hồ Chí Minh
  • Hội thảo "Định hướng khai thác các nguồn nước khoáng nóng Phú Yên"
  • Lễ Chào cờ đầu năm 2019 tại Cực đông trên đất liền của Tổ quốc - Mũi Điện, Phú Yên
VĂN BẢN MỚI
92/QĐ-UBND (18/01/2019) - Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tê, Công tác lãnh sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
() -
06/2020/QĐ-TTg (21/02/2020) - Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
02/2015/TTLT-BNG-BNV (28/06/2015) - HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
47/2014/QH13 (16/06/2014) - Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thống kê truy cập